Wstąp do nas!

Jeśli wyrażasz chęć wstąpienia w progi Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, wypełnij deklarację. Dostarcz ją w teczce wraz z kilkoma najlepszymi zdjęciami w formie odbitek w formacie nie mniejszym niż 13x18. Wpłać na nasz rachunek opłatę wpisową (100 lub 50 zł dla młodzieży uczącej się i studentów do 26. roku życia) i składkę członkowską (składka może być opłacana w półrocznych transzach po 50 zł do 31 stycznia za I połowę roku oraz do 31 lipca II połowę roku). Poniżej prezentujemy uchwały regulujące wysokości wspomnianych opłat. Po dostarczeniu teczki uregulowaniu płatności i pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji przez Zarząd (z tym z reguły nie ma problemu) osoba aplikująca uzyskuje tytuł członka kandydata TTF. Tytuł członka zwyczajnego nabywa się w związku z działalnością artystyczną oraz społeczną na rzecz TTF jednak nie wcześniej niż po roku od daty przyjęcia do TTF. W uzasadnionych przypadkach (udokumentowany dorobek artystyczny) staż kandydacki może zostać skrócony.

Zapraszamy wszystkich chętnych - miłośników fotografii i fotografujących.

 

Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego z dnia 24 kwietnia 2012 składki członkowskie oraz wpisowe wynoszą:

 

„Uchwała nr 6 

Z dnia 24 kwietnia 2012

Walnego Zebrania Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego 

w sprawie zmiany opłaty wpisowej do Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

 

§ 1

Walne Zebranie Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego działając na podstawie § 19 Statutu TTF podnosi opłatę wpisową z 20 zł na 100 zł. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

„Uchwała nr 7 

Z dnia 24 kwietnia 2012

Walnego Zebrania Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego 

w sprawie zniżki do opłaty wpisowej.

 

§ 1

Walne Zebranie Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego działając na podstawie § 19 Statutu TTF obniża o 50% opłatę wpisową dla osób uczących się do 26 roku życia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

 

„Uchwała nr 8

Z dnia 24 kwietnia 2012

Walnego Zebrania Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego

w sprawie rozbicia rocznej składki członkowskiej na raty.

 

§ 1

Walne Zebranie Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego działając na podstawie § 19 Statutu TTF rozbija roczną opłatę członkowską na 2 raty, płatne odpowiednio do 31 stycznia oraz 31 lipca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”